نقطه های نورانی (شهدا)

96

نقطه های نورانی ⭐️رهبرانقلاب: یاد و نام شهیدان در هر نقطه ای حضور داشته باشد، در آنجا نور و رحمت و هدایت هست.

لوحینه
لوحینه 310 دنبال کننده