حضور مهندس محمود تقی زاده خیر مدرسه ساز در شبکه دو

1,042

مهندس محمود تقی زاده مدیر عامل گروه پیشرو با حضور در شبکه دو از انگیزه های خود در مورد مدرسه سازی ومشارکت در کار خیر میگوید

pixel