وضعیت ایران پس از انقلاب اسلامی

103

برای درک واقعیات انقلاب اسلامی و دستاورد های ارزشمند جمهوری اسلامی توجه به وضعیت ایران از تمامی جهات در دوران طاغوت امری ضروری است