آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه دوازدهم (شبکه ذینفعان در آسیب‌های اجتماعی)

286
در این جلسه که جلسه دوازدهم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، شبکه ذینفعان در آسیب‌های اجتماعی با مباحثی همچون اهمیت شناسایی افراد پیرامون مسئله اجتماعی، تعریف انواع ذی‌نفعان، انواع ذی‌نفع و ذی‌ضرر، تفاوت اثر و پیامد مسائل اجتماعی، مثالی از ذینفعان یک مسئله اجتماعی، شیوه شناسایی ذی‌نفعان، انواع آثار و پیامدهای مرتبط با ذینفعان تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel