داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

رضا غيور

33
رضا غيور بیاد می آورم تمام آنچه از خاطر من رفته تمام حظورم در جمع را تمام با تو بودن را همه چیز را بیاد می آورم تمام بودن های بیش قرنطینه را بیاد می آورم تمام چیزهای که با الکل از روی پوستم و ذهنم پاک شد ، آرام تو هم بیاد بیار Reza Ghayour I remember all that i have forgotton all my presence in the crowd all being with you i remember everything all beings before quarantine i rememeber everything that was wiped off my skin and mind with alcohol ' gently you too remember
e1artgallery 10 دنبال کننده
pixel