معرفی استاد: اکبر رضوانی

291
معرفی اساتید آموزشگاه آبی رود، اکبر رضوانی، مدرس آواز ایرانی: بهرمندی از اساتید گرانقدر آقایان ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻭﺍﻣﯽ ،ﺭﺿﻮﯼ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،ﺣﻠﯽ ‏، فراهانی ، مخدوم ، عباسی ، شفیعی ،حمید رضا ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ ‏، کرامتی و محمد رضا لطفی
pixel