گفتار هفتاد و هشتم ” کلید خوشبختی ما “

177

کلید خوشبختی ما دانشی است که قفل های بدبختی را باز میکند. دلائل عقلی عالم این کلیدها هستند.