منشور حقوق شهروندی - آرنگ

621

حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است كه افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود، دارا هستند .«حقوق شهروندی» مفهومی نسبتاً وسیع، شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی است که چگونگی روابط، حقوق و تکلیف مردم، دولت و موسسه های شهری در برابر یکدیگر را تنظیم می نماید و منشعب از حقوق اساسی در چارچوب قانون اساسی کشور است.