دور تعیین خط کیمی رایکونن - گرندپری ایتالیا 2004

165

فرمول یک ایران - دور تعیین خط کیمی رایکونن - گرندپری ایتالیا 2004