آموزش CRM

1,925
در این ویدئو دوره های آموزشی CRM شرکت سامانه های مدیریت توضیح داده شده است. https://www.bmsd.net/crm-training
pixel