معرفی کتاب و توی دروازه

109
پسرکی شروشیطان، قهرمان «و توی دروازه» است. پسرکی که در نخستین روزهای حضورش در جبهه در روستایی از خوزستان در محاصره عراقی‌ها گرفتار می‌شود و چیزهایی می‌بیند که حتی خیالش را هم از ذهنش عبور نمی‌داده است
pixel