مزرعه کشت بدون شخم گندم در مشهد _مقایسه تراکم بذر

242

مزرعه کشت بدون شخم گندم دیم آقای مهندس ولی مقدم ، رقم زراعی آذر 2 در تراکمهای بذر مختلف، در مشهد31-اردیبهشت 1398