آیا شبهه کهنگی قرآن جدید است؟

75
بسیاری گمان می کنند شبهه کهنگی حرفهای قرآن مربوط به زمانه ماست. زمانه ای که مدرنیسم همه تار و پود زندگی بشر را فرا گرفته است. اما چنین نیست...
pixel