شبیه سازی اختلاف پتانسیل الکتریکی بخش دوم، نرم افزار کامسول (قسمت پنجم)

147
در این آموزش مسئله اختلاف پتانسیل الکتریکی وابسته به زمان بررسی می شود. (شرکت نور ایمن تجهیز ارائه دهنده انواع اسپکترومتر و وسایل اپتیکی) hyperspectralimaging.ir
pixel