روش دامداران ژاپنی برای سم چینی

260
سم چینی منظم در دامداری ها راهکار مؤثری برای جلوگیری و کنترل درماتیت انگشتی و لنگش در گاوداری ها و فارم های پرورشی است.
pixel