فعالیتهای مجموعه آذرتهویه

45

آذرتهویه اولین و تنها تولید کننده هیترهای گازی در غرب و شمالغرب کشور و تنها تولید کننده سوپرهیترچگالشی با راندمان 100٪ در خاورمیانه