ستاره ساز - قسمت 17

5,661

قسمت هفدهم ستاره ساز - دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 در این قسمت از تیم های فیروز کریمی و مجتبی جباری، مجموعا 8 نفر حذف می شوند. هر تیم با 6 نفر نهایی وارد مراحل بعدی خواهد شد.

ستاره ساز
ستاره ساز 172 دنبال کننده