مصاحبه مدیرکل در خصوص مشمولین سبد حمایتی معیشتی

195
در استان گیلان تاکنون 2.398.953 یارانه بگیر وجود داشت که این افراد شامل 870.373 خانوار شده است. از این تعداد یارانه بگیر استان 1/77 درصد آنها مشمول سبد حمایتی معیشتی شده اند که شامل 1.849.126 نفر سبد حمایتی که این افراد 670.888 خانوار را تشکیل می دهند.
pixel