چشم اندازی از آینده عینک های واقعیت افزوده

86

چه می شود اگر فناوری بتواند بجای انکه از دنیای واقعی دورمان کند، ما را عمیقتر به اطراف متصل کند ؟ عینک واقعیت افزوده به کاربران اجازه می دهد تا چیزهای سه بعدی را ببینند، با دست بگیرند و حرکت دهند و او امیدوار است ... www.khabarict.ir