پیدا و پنهان کنکور در گفت وگو با کارشناسان

127
در اولین قسمت از برنامه دایرکت که قرار است به موضوعات روز بپردازد به سراغ کنکور رفته ایم و با حضور محمد داوری، امیرمهدی نجومیان و عبدالعالی این موضوع را بررسی کرده ایم.
pixel