قانون پانزدهم جهان هستی | قانون شناخت

602
شناخت به انسانها قدرت می دهد.در هر چیزی به شناخت کامل برسید آنرا بهتر انجام خواهید داد. چقدر خودتان را می شناسید ؟دیگران را چقدر می شناسید؟محصولتان ،مشتری هایتان را چقدر می شناسید؟
pixel