قانون پانزدهم جهان هستی | قانون شناخت

420

شناخت به انسانها قدرت می دهد.در هر چیزی به شناخت کامل برسید آنرا بهتر انجام خواهید داد. چقدر خودتان را می شناسید ؟دیگران را چقدر می شناسید؟محصولتان ،مشتری هایتان را چقدر می شناسید؟

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده