مرخصی چند ساعته کودکان کار

107

کودکان کار شهر تهران امروز چند ساعتی مرخصی داشتند و در برج میلاد به جشن و تفریح پرداختند.

تهران نیوز
تهران نیوز 75 دنبال کننده