گزارش پخش 1000 بسته مواد غذایی

89

گزارش کوتاهی از پخش 1000 بسته مواد غذایی به سیل زدگان استان خوزستان در مرداد ماه 1398 توسط خیریه امام مرتضی(ع) در شهرهای سوسنگرد ، حمیدیه ، آبادان