بیانات امام خامنه ای در دیدار با شینزو آبه/ 98/3/23

1,125

خلاصه کوتاه و کامل بیانات امام خامنه ای.