روشنگری- یک اتفاق خوب در شرایط بد اقتصادی!

178

نیمه پر لیوان؛....................پایان رکود در ایران به قیمت افزایش قیمت ارز...................................کاهش نرخ بیکاری از 17% در سال 96 به 11% درسال 97 و رونق تولید و صادرات غیرنفتی