در نهایت حالت خودش رو حفظ می کنه.

115
موهای شما، با این محصول، حالت خودشو حفظ می کنه.
pixel