دل به دریا بزنیم

272

نگذاریم هوای بهاری همین طور سرسری طی شود. کاری نداشته باشیم باران می آید یا آفتاب شده؛ کوله پشتی را ببندیم و برای ماجراجویی دل به دریا بزنیم.