پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی-فرهنگی و هنری

649

پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی-فرهنگی و هنری مجتمع آموزشی غیر دولتی صبا زمان بازدید: نمایشگاه و ارائه پژوهش ها: چهارشنبه،30 فروردین96(ساعت 9 الی 14:45) اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری: پنج شنبه،31 فروردین96(ساعت 9:30 الی 12) آدرس: چهارراه پاسداران- خیابان مغان -حسین آباد-جوانشیر شرقی- خیابان شهید احمدآبادی تلفن: 22945112