هنر مهربان بودن (قسمت دوم)

575

استفان آینهورن مهربانی را شکلی از هوش و فراست می داند: « به نظر من مهربانی […] ناشی از ساده لوحی نیست، بلکه نشانه ی شعور متعارف است». مهربانی صفتی است که به ما امکان می دهد مطابق اخلاق، یعنی با در نظر گرفتن راحتی دیگران زندگی کنیم. بدین ترتیب، مهربانی یعنی«هنر انسان بودن بین انسان ها »، این معنی، درک بهتری از مهربانی را میسر می کند.