پیام دكتر دلگش كركوكى از عفرین به جامعه كرد و تمام دنیا

326
پیام دكتر دلگش كركوكى از عفرین به جامعه كرد و جامعه جهانى در باره وضعیت وخیم غیرنظامیان آواره عفرین و نیاز شدید به حمایت-لطفا منتشر كنید
pixel