فصل همدلی فصل نشاط در مشهد

175

قبض و بسطی است جهان در صدف ماهی ها موج آمد که بکوبد به دف ماهی ها موج آمد که بکوبد، قفس کاشی بُرد چینِ پیشانی تو، رونق نقاشی بُرد... هنرنمایی گروه موسیقی سنتی سیمرغ از سرمایه های هنری شهرمان مشهد در بوستان های بزرگ به مناسبت اعیاد قربان تا غدیر