17شهریور؛ جمعه سرخ/مجموعه کلیپ های معاونت سیاسی سپاه

469

واقعه 17 شهریور 1357 خونی تازه در حرکت انقلابی مردم ایران دمید و پایه های سست رژیم شاهنشاهی را بیش از پیش متزلزل کرد.