وضعیت کرونا در استان - خبر 12 از استودیو سلامت استان زنجان - هفتم فروردین

51

وضعیت کرونا در استان - خبر 12 از استودیو سلامت استان زنجان– با حضور دکتر صائینی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان - هفتم فروردین

pixel