احمدی نژاد: دختر بچه 16 ساله توی خونه شون انرژی هسته ای

5,733

احمدی نژاد سال 84: دختر بچه 16 ساله توی خونه شون انرژی هسته ای تولید کرده!