تعریف اشخاص و معرفی طرف حساب در نرم افزار حسابداری هلو

3,506

تعریف اشخاص و معرفی طرف حساب در نرم افزار حسابداری هلو، تکمیل مشخصات اشخاص در نرم افزار هلو، تکمیل مشخصات مالی طرف حساب، در نرم افزار هلو، تعریف حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نرم افزار هلو آموزش گام به گام هلو، ایجاد سال مالی جدید در نرم افزار هلو، اطلاعات اول دوره در هلو