صحبت های بابک بختیاری در وزارت کشور

397
صحبت های بابک بختیاری در وزارت کشور هدف از قرار دادن این ویدیو صرفا جهت تغییر باور عوامل بیرونی است زندگی کامل بابک بختیاری را در سایتwww.afarinesh.lifeمطالعه فرمائید.
pixel