اندازه گیری کربن آلی در آب

153
اندازه گیری کربن آلی در آب به صورت تجزیه دستگاهی انجام می گیرد و معمولا برای نمونه های کم محتوای آلی به کار می رود. کل کربن آلی (toc) پارامتری کپه ای است برای تعیین غلظت کربن مقید در ترکیبات آلی آب است.
pixel