به من شلیک نکن...!!!

478

جنایت گروه های تروریستی علیه کودکان هیچگاه فراموش نمی شود و نهادهای کیفری بین المللی باید در پاسخ به دادخواهی این کودکان، سران گروههای تروریستی را محاکمه کنند.