روند رسیدگی به شکایات و خطاهای پزشکی

50

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع روند رسیدگی به شکایات و خطاهای پزشکی با حضور دکتر ذبیح الله نیکوبخت (معاون اول دادستان معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی)