مقدمه ای بر بینایی ماشین - جلسه دهم

777
مقدمه ای بر شبکه های عصبی(2) تابع هزینه (Cost Functions یا Loss Function) Gradient Descentand Backpropagation مشاهده تاثیر تابع فعالیت و تعداد لایه ها و نورون ها در طبقه بندی به صورت بصری در سایت playground.tensorflow.org
pixel