سرود روزقدس

483

سرود روز قدس:هرکشوری که به خواهد با آسرائیل مقابله کند کشورایران صد در صدکمک وپشت آن کشورمی شود