نسبت حق با حقیقت و فاشیسم با نسبی گرایی.توضیحات استاد حسن عباسی

818
جلسه مهندسی منازعات 9 کلبه کرامت
pixel