کمک دویست و سی و شش میلیون پانصد هزار ریالی خیرین

22

در جلسه هشتصد و بیست و ششم کمک دویست و سی و شش میلیون و پانصد هزار ریالی خیرین جهت درمان شصت بیمار تو فیق خدمت خیرین استان خراسان به بیماران محروم و آسیب پذیر شماره کارت خیریه 6037691980032031 سامانه *۷۸۰*۸۱۸۱#