اتوماسیون اداری پرنیان - قسمت سوم - انواع نامه

457

در این ویدئو با نامه داخلی نامه صادره و نامه وارده و نحوه مدیریت آن در اتوماسیون اداری پرنیان آشنا می شویم

پرنیان
پرنیان 36 دنبال کننده