چرا کشور عمان با ایران دشمن نیست؟

261
چرا مردم کشور عمان نمی توانند با ایرانیان دشمن باشند ؟
pixel