سختی سنج یونیورسال کوپا - آموزش کار با اپتیک

1,613
سختی سنج یونیورسال کوپا Universal Hardness Tester UV1 قادر به انجام سختی سنجی راکول، سختی سنجی برینل و سختی سنجی ویکرز است. سیستم اپتیک، ابزاری است که در دستگاه سختی سنج یونیورسال کوپا جهت سختی سنجی در مقیاس های ویکرز و برینل به روش مستقیم، مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم اپتیک، قطر اثر بر جای مانده بر قطعه ی تحت آزمون سختی سنجی، از طریق چشمی مدرج اپتیک خوانده شده و عدد سختی توسط دستگاه محاسبه می گردد. www.koopaco.com info@koopaco.com تلفن: 01133366282
pixel