معرفی رشته مهندسی برق - ویژگی دانشجویان و دانش آموزان

30
در این ویدیو به صورت کلی به ویژگی مورد نیاز در این رشته پرداخته شده است
pixel