اختتامیه ششم: سخنرانی مهندس بوشهری معاون شهید تندگویان

962
مهندس بوشهری: برجستگی های علمی شهید تندگویان الگویی برای زندگی آینده جوانانمان است مهندس بهروز بوشهری رئیس ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت:همه شرکت کنندگان با بار علمی بالا در این جشنواره حضور داشتند و فقط 5 نفر شایسته دریافت جایزه نیستند،ولی به ناچار درهر مسابقه ای عده ای یک قدم جلوترند و این به این معنی نیست که 181 طرح شرکت کننده در این جشنواره ارزشمند نیستند
pixel