فجایای شبکه های اجتماعی خارجی در بین نوجوانان و جوانان ایران

72

چرا دولت 11 و 12 و بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فیلتر شبکه های اجتماعی خارجی امتناع می کنند؟ تا کی مردم شاهد فجایای فرهنگی و عقیدتی و دزدی ناموس مردم غیور ایران خواهیم بود؟ آیا امتناع از فیلتر شبکه های اجتماعی خارجی عملکرد جاده صاف کنی دشمن نیست؟